Pirtti Isännöinti Oy

Tietosuojaseloste

Pirtti Isännöinti Oy (”me”) tarjoaa isännöintipalveluita taloyhtiöasiakkaille, jonka myötä käsittelemme asukkaiden ja osakkaiden henkilötietoja. Noudatamme menettelytapoja, joilla suojaamme henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen, mihin kerättyjä tietoja käytetään. Tästä tietosuojaselosteesta ilmeneviä periaatteita ja toimintatapoja sovelletaan kaikessa toiminnassa, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Esimerkkejä sovellustilanteista ovat palveluidemme tilaaminen ja käyttö sopimusehtojemme mukaisesti. Tietosuojaselostetta sovelletaan myös työntekijöidemme ja työnhakijoiden sekä muiden Pirtti Isännöinnin yhteistyökumppaneiden henkilöstön henkilötietojen käsittelyyn.

Pirtti Isännöinti Oy toimii rekisterinpitäjänä ja samalla myös käsittelijän roolissa tarjotessaan palveluita taloyhtiöille. Tällöin rekisterinpitäjänä toimi kukin taloyhtiö.

Henkilötietojen käsittely

Pirtti Isännöinti kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta:

Mitä tietoja keräämme?

Talletamme eri viestintäkanavien kautta antamasi tiedot. Voit antaa meille tarvittavia tietoja puhelimitse, sähköpostitse, postitse, verkkolomakkeella ja muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi varmistamme tarvittaessa
tiedon ajantasaisuuden viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä (esim. väestötietojärjestelmä).

Keräämme, käsittelemme ja hallinnoimme seuraavia tietoja kunkin taloyhtiön lukuun: 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin niitä tarvitaan palvelun tarjoamiseksi ja sopimuksen täytäntöön panemiseksi ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Esimerkiksi osakkaiden ja asukkaiden tietoja säilytetään sen ajan, kun henkilö on osakas tai asuu kyseisessä taloyhtiössä ja niin kauan kuin taloyhtiö on Pirtti Isännöinnin asiakas.

Kenelle voimme jakaa tietojasi?

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita Pirtti Isännöinnin asiakkaille. Näitä kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi huolto- ja perintäyhtiö sekä talo yhtiön remonttien yhteydessä urakoitsijat. Lisäksi henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti noudattaen yksityisyyttä.

Rekisteröityjen oikeudet

Henkilöllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikeus tietojensa oikaisemiseen sekä edellytysten täyttyessä oikeus tietojen poistamiseen, oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot muualle ja oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Nämä oikeudet koskevat sekä Pirtti Isännöinnin rekisteriä että kunkin taloyhtiön rekisteriä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteröidyn oikeuksien osalta voit olla yhteydessä Pirtti Isännöintiin.

Tietojen siirrot

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen suojaus

Tietoturva varmistetaan asianmukaisilla hallinnollisilla, teknisillä ja fyysisillä suojaustoimilla.

 

Rekisteriasioita hoitaa

Juho p. 050 548 0945